Afdelingsreglement

Afdelingsreglement, gewijzigd door het bestuur maart 2015

Paardensportvereniging St. Hubertus Gemert

Art.1: De vereniging draagt de naam: Paardensportvereniging “St. Hubertus”. De vereniging heeft een afdeling paarden die werd opgericht op 5 mei 1926 en een afdeling pony’s die werd opgericht in 1962. Deze twee zijn samengegaan in 2005.

Art.2: Het afdelingsreglement is samengesteld door het bestuur.

Art.3: Men kan zich te allen tijde als lid aanmelden bij de secretaris. Men blijft dan één jaar aspirant lid, zonder stemrecht.
Nieuwe leden die zich aanmelden voor 1 juli betalen de volledige contributie, leden die zich aanmelden na 1 juli betalen de helft van de contributie.
Rijdende leden die zich afmelden vóór 1 juli betalen de helft van het lidmaatschap.
Het bestuur heeft de bevoegdheid om een nieuw lid aan te nemen of te weigeren.

Art.4: Het bestuur is bevoegd om een lid dat zich aan wangedrag schuldig maakt bepaalde straffen op te leggen.

Art.5: De contributie en eventuele andere kosten die de vereniging maakt t.b.v. van een lid en kosten lidmaatschap KNHS wordt in het begin van het jaar in rekening gebracht bij de leden.  Deze bijdragen dienen aan de penningmeester te worden afgedragen. Hiertoe stuurt de penningmeester een rekening aan de leden per e-mail.

Het lidmaatschap van de KNHS moeten voor 1 november worden opgezegd bij de secretaris. Dit is de verantwoordelijkheid van het lid. Te laat afmelden heeft als gevolg dat het KNHS lidmaatschap wederom voor een jaar betaald moet worden. Voor het aan- en afmelden van startpassen is het lid zelf verantwoordelijk.

Art.6: Voor het betalen van de contributie onderscheidt men de volgende groepen:

– Rijdende leden met startpas en lidmaatschap KNHS, uitkomend in verenigingsverband

– Leden met een lidmaatschap KNHS uitkomend in verenigingsverband. Deze leden hebben geen recht op clublessen

– Rustende leden

Art.7: Bij wanbetaling van contributiegelden en afdrachten aan de KNHS, kan het bestuur overgaan tot intrekken van de startpas. Dit d.m.v. melding aan de KNHS.

Alle rekeningen dienen te zijn betaald voordat men zich kan afmelden als lid van Paardensportvereniging St. Hubertus Gemert.

Art.8: Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Art.9: Iedere ruiter is verplicht om zich te laten opnemen in een privé W.A. verzekering. Gewijzigd door het bestuur maart 2015

Art.10: Bij wangedrag kan de instructeur het betreffende lid bij het bestuur voordragen voor een schorsing.

Art.11: Bij deelneming aan kringwedstrijden en kampioenschappen is men verplicht om met het clubdekje te rijden. Bij overige wedstrijden heeft het de voorkeur om met clubdekje te rijden. Het clubdekje wordt door de vereniging ter beschikking gesteld en blijft te allen tijde eigendom van de vereniging. Hiervoor wordt een borg van 25 euro in rekening gebracht.

Art.12: De in gebruik zijnde eigendommen van de vereniging moeten goed onderhouden worden en er mogen geen veranderingen worden aangebracht zonder toestemming van het bestuur.

Art.13: Bij ziekte en kreupelheid van het paard / de pony, kan de instructeur de ruiter beletten om aan een training deel te nemen.

Art.14: Vervoer van en naar wedstrijden wordt individueel geregeld (dus door de ruiter zelf).

Art.15: Een aan een oefening of wedstrijd deelnemende ruiter moet in het bezit zijn van een geldig paardenpaspoort met de vaccinatiegegevens en medisch inlegvel. Daarnaast dient het paard / de pony gechipt te zijn. Indien wordt deelgenomen aan wedstrijden dient de ruiter in bezit te zijn van een combinatienummer en startpas met het betreffende paard / pony.

Art.16: Het gebruik van het oefenterrein is vrij voor alle leden voor zover dat gebruik in overeenstemming is met het doel van de vereniging. Gebruik van het terrein tijdens die uren dat er gebruik moet worden gemaakt van de buitenverlichting, alleen in overleg met bestuur.

Art.17: In de wintermaanden is maandagavond clubavond. In de zomermaanden is donderdagavond clubavond, men is niet verplicht hieraan deel te nemen. Er is een verdeling in groepen van pony en paarden ruiters. Pony’s van 19.00 tot 20.00 uur en paarden van 20.00 tot 21.00 uur. Pony’s rijden in groepen van maximaal 10 ruiters. In de wintermaanden kunnen deze tijden afwijken. Dit wordt tijdig gecommuniceerd naar de leden.

Art.18: Wanneer leden klachten hebben of inlichtingen wensen kan men zich wenden tot het bestuur.

Art.19: Het is verplicht een veiligheidscap te dragen tijdens clubactiviteiten te paard. Tijdens de lessen dient het tuig volledig en in orde te zijn. Dat wil zeggen ‘passend hoofdstel en zadel”.

Art.20: In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, kan het bestuur altijd een beslissing nemen, maar deze beslissing mag niet in strijd zijn met de statuten van de KNHS.

 

theme by teslathemes